1663 marta ko'rildi
Nashr etilgan 22/12/2018 - 15:02

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOT VAZIRI CHEXIYA RESPUBLIKASI PARLAMENTI DEPUTATLAR PALATASI DELEGATSIYASI A'ZOLARI BILAN UCHRASHDI

O‘zbekistonRespublikasiIqtisodiyotvaziriB.Xo‘jayev 27-noyabr kuniChexiyaRespublikasiParlamentiDeputatlarpalatasiraisiningo‘rinbosariFilipVoytexboshchiligidagidelegatsiyaa'zolaribilanuchrashuvo‘tkazdi.

Uchrashuvchog‘idaChexiyadelegatsiyasigamamlakatimizningijtimoiy-iqtisodiyrivojlanishko‘rsatkichlari, iqtisodiyotdagiislohotlarnichuqurlashtirishyo‘lidaolibborilayotganchora-tadbirlarvaO‘zbekistonningChexiyaRespublikasibilanhamkorliginirivojlantirishningistiqbolliyo‘nalishlarihaqidabatafsilma'lumotlarberildi.

Shuningdek, O‘zbekistonChexiyabilanmavjudimkoniyatlardanto‘liqfoydalanilmayatgansavdo-iqtisodiyvainvestitsiyasohalaridaikkitomonlamahamkorliknikengaytirishvachuqurlashtirishgaustuvorahamiyatqaratayotganligiqaydetildi. 

Bundantashqari, oxirgiyillardaO‘zbekistonningboshqadavlatlarbilanolibborayotgansavdo-iqtisodiymunosabatlari, mamlakatningmehnatresurslari, yengilsanoatni, shujumladantayyorto‘qimachilikmahsulotlarinitayyorlovchiklasterlarnitashkiletishbo‘yichaamalgaoshirilayotganishlar, iqtisodiyislohotlarningasosiyyo‘nalishlariniamalgaoshirishdamavjudxatarlarhaqidato‘xtalibo‘tildi.

ChexiyadelegatsiyasiningrahbariVoytexFilipptashkiletilganuchrashuvvaberilganma'lumotlaruchunminnatdorchilikbildirdi. Chexiyadavlati ham o‘zarohamkorliknirivojlantirishdanmanfaatdorliginialohidaqaydetib:

- ikkidavlato‘rtasidagihukumatlararokomissiyaningnavbatdagimajlisinio‘tkazish;

- qo‘shmakorxonalarochishvahududlararohamkorliknitug‘ridan-to‘g‘rimoliyalashtirishorqalirivojlantirish;

- ikkimamlakatningsayyohlikvatarixiyshaharlario‘rtasidato‘g‘ridan-to‘g‘rireyslarniqaytatiklash;

- temiryo‘l-passajirtransportinirivojlantirishkabiyo‘nalishlardaistiqbollihamkorlikniyo‘lgaqo‘yishistaklarinibildirdi. 

Tadbiryakunidao‘zarohamkorlikikkalamamlakatiqtisodiuchun ham foydalibo‘lishita'kidlandi.

IqtisodiyotvazirligiAxborotxizamti


conv
conv
phone